Privacyverklaring

Ik doe mijn uiterste best om jouw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik zorgvuldig omga met jouw persoonlijke en medische gegevens. Onbevoegden hebben geen toegang tot jouw gegevens. Ook je zorgverzekeraar krijgt geen informatie.

Voor een goede behandeling is het nodig dat ik, als jouw therapeut, een dossier maak. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. In dit dossier staan aantekeningen over jouw gezondheid en gegevens over uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Dit dossier is een papieren dossier om datalekken te voorkomen.

Soms kan het dossier ook gegevens bevatten die voor jouw behandeling nodig zijn en die ik, na jouw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, zoals bijvoorbeeld de huisarts.

Als jouw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in jouw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit jouw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

  • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond, of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt uiteraard alleen met jouw expliciete toestemming.
  • Voor gebruik tijdens intercollegiale toetsing (de gebruikte gegevens zijn dan geanonimiseerd).
  • Een klein deel van de gegevens uit het dossier is nodig voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen. Op de factuur staan je naam, adres, de datum van het consult, een korte omschrijving en de kosten.

Als ik om een andere reden gebruik wil maken van jouw gegevens, dan zal ik jou hierover eerst informeren en expliciet om je toestemming vragen.

Als je dat wilt, gaat je dossier na afloop van de therapie in de papiervernietiger. Zo niet, dan bewaar ik het 15 jaar, zoals de wet op de behandelovereenkomst eist.

Bij het boeken van een consult stem je automatisch in met dit beleid inzake de Algemene Verordening Gegevensbescherming.